وبلاگ آفتاب

تولید ۳ محصول راهبردی در زمینه چاپ زیستی

تولید ۳ محصول راهبردی در زمینه چاپ زیستی

وبلاگ آفتاب: مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تولید سه محصول راهبردی در زمینه چاپ زیستی توسط فناوران یکی از شرکت های دانش بنیان آگاهی داد.


به گزارش وبلاگ آفتاب به نقل از ایسنا، چـاپ زیسـتی در بیولـوژی سـلولی، تحقیقـات دارویـی، تحقیقـات مربـوط بـه سـرطان و تومورهـا و پزشـکی بازسـاختی بـه کار مـی رود. گروه های تحقیقاتی مختلفـی در ایـن حـوزه مشـغول تحقیـق هستند. در این راستا سه محصول توسط یکی از شرکت های دانش بنیان با حمایت مرکز فناوری های همگرا
تولید شده است.

دســتگاه چاپگــر زیسـتی
چاپگر زیستی سه بعدی محصول نخست است. این محصول برای تولیــد بافت هایــی همچــون قلــب، پوســت، غضــروف و اســتخوان به کار می آید. ایــن دســتگاه بــا چهــار مــاژول پرینــت، پیشــرفته ترین دســتگاه چاپگــر زیسـتی در کشـور اسـت کـه امـکان پرینـت انـواع سـلول و مــواد زیســتی را بــه صــورت همزمــان فراهــم می کنــد. برخی کاربردهای آن قابلیت پرینت همزمان تا چهار نوع سلول یا مواد زیستی، پرینت مواد دما بالا تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد، پرینت مواد دما پایین تا ۵ درجه سانتیگراد، پرینت مواد به کمک فناوری FDM و نرم افزار و سخت افزار اختصاصی، توسعه یافته برای چاپ زیستی است.
بـا توجـه بـه نوظهـور بـودن تکنیـک چـاپ زیسـتی، در حـال حاضـر عمـده خریـداران ایـن محصـول مراکـز تحقیقاتـی دانشـگاهی، شـرکت های دارویـی و شـرکت های آرایشـی و بهداشـتی هسـتند کـه نیـاز بـه تولیـد مدل هایـی از بافـت انسـانی دارنـد.

جوهر زیستی استخوانی
جوهر زیستی کامپوزیتی متشکل از مواد معدنی موجود در استخوان و دندان است. خواص مکانیکی عالی و زیست تخریب پذیری قابل تنظیم این جوهر زیستی آنرا به گزینه ای مناسب برای چاپ زیستی سه بعدی بافت های سخت تبدیل نموده است. جوهرهـای زیسـتی محصولاتـی راهبـردی در حـوزه مهندسـی بافـت و مهندسـی پزشـکی هسـتند. جوهـر زیســتی Ostoink بــا خــواص منحصــر بــه فــرد خــود می توانــد در تولیــد انــواع بافت هــای اســتخوانی، بـه ویـژه در حـوزه فـک و صـورت اسـتفاده شـود. بـا ایـن وجـود بـه دلیـل نوظهـور بـودن ایـن فنـاوری، عمــده خریــداران آنهــا مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاهی هســتند. بــا توجــه بــه تعــداد پژوهش هایــی کــه در شــرکت های دانش بنیــان، مراکــز تحقیقاتــی، دانشگاه ه ها و پژوهشــگاه های علــوم پزشــکی در حــال انجـام اسـت، حجـم مصـرف ایـن مـواد بیـش از ۱۲۰ میلیـارد ریـال در سـال تخمیـن زده می شـود.
تولید ایمپلنت های استخوانی قابل جذب
ایمپلنت هــای چاپ شــده ســه بعدی قابل جــذب بــرای کمــک بــه مرحلــه طبیعــی ترمیــم اســتخوان کاربـرد دارد. محصـول BoneRegen یـک داربسـت پلیمـری و سـرامیکی سـه بعدی چاپ شـده اسـت کـه از ریزسـاختارهای بیومتریـک تشـکیل شـده اسـت و باعـث احیـای بافـت طبیعـی پـس از ورود بـه بــدن انســان می شــود. داربســت منحصــر بــه فــرد پرینت شــده ســه بعدی، امــکان نفــوذ ســلول ها و رگ هـای خونـی را فراهـم می کنـد کـه هـر دو نقـش اصلـی در بهبـود زخم هـا و ترمیـم بافـت دارنـد.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، بــا توجــه بــه نبــود محصــول مشــابه در خصــوص ایمپلنت هــای قابل جــذب تولیــد شــده توســط چاپگــر زیســتی، حجــم بــازار هــدف بایــد بــه صــورت تقریبــی محاســبه می شود. پیش بینــی می شــود در کشــور مــا ســالانه بیــش از ۱۰۰ هزار مــورد مصــدوم دارای ضایعــات یــا شکســتگی های پیچیــده اســتخوانی در ناحیــه ســر و صــورت ایجــاد شود کــه همگــی از مصرف کننــدگان بالقــوه ایــن محصــول هســتند.

منبع:

1400/05/06
23:01:08
itemprop="bestRating">5
998
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
دوستان وبلاگ آفتاب
Aftablog

aftablog.ir - مالکیت معنوی سایت وبلاگ آفتاب متعلق به مالکین آن می باشد